Privacyverklaring

 

 

Dossierplicht

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Speltherapie Deurne mag niet zomaar persoonsgegevens vastleggen; hier moet een wettelijke grondslag voor zijn. Ik verwerk gegevens in het dossier op basis van:

 • de grondslag toestemming: dit betekent dat ik alleen bepaalde persoonsgegevens mag verwerken als u hiervoor toestemming gegeven heeft. U ondertekent dan de hiervoor bestemde toestemmingsformulieren. Deze toestemming is alleen geldig wanneer u voldoende geïnformeerd bent waarover u toestemming geeft en dat deze toestemming niet onder druk gegeven wordt. U kunt overigens deze toestemming ook weer intrekken. Wanneer u dit wilt, kunt u dit kenbaar maken aan mij en dan krijgt u een formulier om in te vullen en te ondertekenen.
 • de grondslag uitvoering van behandelovereenkomst: dit betekent dat ik, om een goede behandeling te kunnen geven, bepaalde gegevens in het dossier verwerk, zodat ik informatie ter beschikking heb betreffende uw kind zoals bv. leeftijd, hoe is de ontwikkeling verlopen, hoe is de thuissituatie, wat zijn de aanmeldklachten, verloop van de therapie etc.

 

 

Wat staat er in het dossier?

 • persoonsgegevens, zoals door u ingevuld op het aanmeldformulier
 • de behandelovereenkomst met daarin o.a. de aanmeldklachten en de doelen van de therapie
 • de verwijsbrief
 • informatie die u over uw kind geeft; bv. hoe de ontwikkeling is verlopen.
 • verslaglegging over het verloop van de therapie
 • evaluatieverslagen
 • gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bv. bij een andere zorgverlener, huisarts of leerkracht.
 • informatie die ik, na uw expliciete toestemming, deel met derden, bv. huisarts, leerkracht.
 • correspondentie
 • door u ondertekende toestemmingsformulieren
 • evt. andere informatie die relevant is voor de behandeling, bijvoorbeeld onderzoeksgegevens.

 

 

Hoe wordt met uw dossier omgegaan?

 • in de praktijk wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met uw privacy
 • ik heb geheimhoudingsplicht
 • cliëntengegevens in het elektronische cliëntendossier worden bewaard in een beveiligde computeromgeving
 • papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten dossierruimten
 • onbevoegden hebben geen toegang tot het dossier van uw kind

 


Waar worden de gegevens voor gebruikt?

De gegevens uit het dossier van uw kind gebruik ik om, uitgaande van de behandelovereenkomst, een goede behandeling te kunnen geven. Uw dossier kan ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

 

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Deze wet regelt ook dat u het recht heeft om te vragen om de gegevens eerder te vernietigen. Ik geef daar gehoor aan, tenzij er een uitzondering is en bv. een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat ik de gegevens moet bewaren.

Minderjarigen.
Gezaghebbende ouders van minderjarigen hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht van de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, nl. wanneer de professional van mening is dat dit indruist tegen het belang van de cliënt.

Privacy bij aanvraag beschikkingen en facturering. Mocht de therapie vergoed worden door de zorgverzekeraar dan ontvangt u een zorgnota. Hierop staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats van uw kind
 • geboortedatum van uw kind
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling bv. speltherapie, oudergesprek
 • de kosten van het consult

Mocht de therapie vergoed worden door de gemeente, dan is daar eerst een beschikkingsaanvraag aan vooraf gegaan. Bovenstaande gegevens zijn dan ook bij de gemeente bekend. De facturatie naar de gemeente loopt via VECOZO. Ook daar zijn bovenstaande gegevens bekend.

 

 

Uw rechten

 • recht op informatie

    In de privacyverklaring staat informatie over hoe Speltherapie Deurne omgaat met persoonsgegevens.

 • recht op inzage
  U mag een verzoek doen tot inzage in het dossier. U hoeft hiervoor geen reden aan te geven. U heeft geen inzage in persoonlijke aantekeningen.
 • recht op correctie
  U mag aan mij vragen persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, te verbeteren, af te schermen, te verwijderen. Dit kan wanneer de gegevens feitelijk niet juist zijn, onvolledig zijn, niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of wanneer de gegevens in strijd met de wet worden gebruikt. Door mijzelf geschreven conclusies of indrukken vallen niet onder het recht op correctie.
 • recht op dataportabiliteit
  Dit is ook wel het recht om gegevens over te dragen. Bv. als u naar een andere therapeut zou gaan, en u wilt de gegevens overdragen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan mij verstrekt heeft. Het is dan mijn verantwoordelijkheid dat de overdracht van gegevens op een veilige manier gebeurt en bij de juiste persoon terecht komt.
 • recht op vergetelheid
  Dit houdt in dat ik als therapeut in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als u daar om vraagt.

 

 

Klacht over gebruik persoonsgegevens

 • ik zou het waarderen als u uw klacht eerst met mij bespreekt; mogelijk kan ik het oplossen
 • komen we er samen niet uit, dan kunt u een brief sturen of contact opnemen met de vertrouwenspersoon, Mieke van Lier
 • als dit niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. De AVG bepaalt dat ik alle datalekken moet documenteren. Wanneer er sprake is van een ernstig datalek of van een datalek met een hoog risico, dan moet ik hiervan melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik licht u in over een datalek indien het nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor uw persoonlijke leefsfeer.